Łączenie......

Polityka prywatności

Przechowywanie i przetwarzanie danych

Dlaczego w Reed obowiązuje polityka prywatności?

Dokładamy wszelkich starań, by każdy, kto odwiedza naszą stronę internetową, miał zagwarantowaną prywatność. Zgodnie z Ustawami o ochronie danych osobowych z 1998 roku, musimy stosować się do szeregu regulacji, które wprowadzono w celu zapewnienia, by wszystkie otrzymywane przez nas dane były przetwarzane z należytą ostrożnością i uwagą.

Jakiego rodzaju dane zbieramy?

Zbieramy twoje dane osobowe, dzięki którym możemy służyć ci pomocą w procesie rekrutacji. Dane te obejmują takie informacje jak twoje imię i nazwisko, adres, e-mail, doświadczenie zawodowe i przebieg edukacji oraz wyniki testów wykonanych za pośrednictwem naszej strony internetowej i udzielone przez ciebie odpowiedzi, jak również narodowość, którą zgodnie z prawem mamy obowiązek rejestrować. Zbieramy także dane zagregowane, dzięki którym lepiej rozumiemy użytkowników naszej strony internetowej jako grupę, a które nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe na tyle, na ile jest to konieczne, by móc udzielić ci wsparcia w procesie rekrutacji. Możemy także wykorzystywać dane zagregowane w celu lepszego zrozumienia użytkowników naszej strony internetowej jako grupy, dzięki czemu jesteśmy w stanie podnieść jakość świadczonych przez nas usług.

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy wrażliwe dane osobowe?

Zbieramy i przetwarzamy wrażliwe dane osobowe jedynie w zakresie wymaganym przepisami prawa, na przykład przepisami dotyczącymi polityki równych szans. Korzystając z naszego serwisu i rejestrując się z podaniem swoich danych, wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez nas dostarczonych przez ciebie wrażliwych danych osobowych i ujawnianie tych informacji potencjalnym pracodawcom i klientom w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym.

Czy przekazujemy dane osobom trzecim?

W uzasadnionych przypadkach możemy przekazywać dane osobom trzecim, które pomagają nam w ich przetworzeniu oraz potencjalnym lub docelowym pracodawcom lub klientom dla celów przeprowadzenia rekrutacji. Możemy także udostępniać zagregowane informacje wybranym osobom trzecim, jednak nie ujawniamy poszczególnych nazwisk ani jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację osób.

W jaki sposób te dane są chronione?

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas niezwykle ważne. Dostęp do twoich danych osobowych ma wyłącznie nasz personel, osoby trzecie, które pomagają nam w przetworzeniu informacji, a w ramach pomocy w procesie rekrutacyjnym także potencjalni pracodawcy lub klienci.

W jaki sposób informujemy cię o zmianie polityki prywatności?

Wszelkie zmiany polityki prywatności wprowadzane z uwagi na charakter prowadzonej działalności lub przyszłe zmiany ustawodawcze, będą publikowane na tej stronie. W przypadku znaczących zmian stosowną informację umieścimy na stronie internetowej lub prześlemy e-mailem.

Co to są cookies i dlaczego z nich korzystamy?

Cookies oznaczają sposoby zapisu małej ilości danych osobowych. Stosujemy cookies, aby zapisać twoją nazwę użytkownika i informacje dotyczące rodzaju poszukiwanej przez ciebie pracy. Dzięki temu uzyskujesz łatwy dostęp do naszej strony, a w systemie zapisane zostaną przeznaczone dla ciebie podpowiedzi. Jeżeli z twojego komputera korzystają także inne osoby, sugerujemy wybranie opcji „Nie zapamiętuj moich danych" przy wylogowywaniu się ze swojego konta. Usunie to wszystkie dane z cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

Jak usunąć swoje nazwisko z bazy danych?

Zgodnie z Ustawą o agencjach pracy, reed.co.uk jest zobowiązany do przechowywania twoich danych przez 12 miesięcy od ich ostatniego użycia. Po tych 12 miesiącach, skontaktujemy się z tobą z zapytaniem czy chcesz, by twoje dane pozostały w naszej bazie. Jeśli poprzez zalogowanie się na stronę reed.co.uk nie wskażesz, że chcesz, by twoje dane pozostały w naszej bazie, twoje konto zostanie zarchiwizowane.

Terminologia

Dane zagregowane – odnoszą się do sytuacji, w której wszystkie dane są zbierane i przetwarzane jako całość, co umożliwia nam spojrzenie na te informacje pod kątem obowiązujących trendów demograficznych i geograficznych, a w nastepnie podjęcie próby stworzenia w przyszłości usług na wyższym poziomie.

Archiwizacja – oznacza proces, w ramach którego kandydaci będący użytkownikami naszego serwisu są pytani o chęć pozostawienia swoich danych osobowych w bazie danych reed.co.uk. Jeżeli użytkownik nie wskaże, że chce, by jego dane zostały zachowane w bazie, zostaną one z niej usunięte. W konsekwencji kandydat nie będzie mógł się zalogować na stronę reed.co.uk, a do jego danych nie będą mieli dostępu rekruterzy korzystający z reed.co.uk. Procedura ta jest zgodna z przepisami Ustawy o agencjach pracy.

Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane – informacje, które są przetwarzane przez urządzenia funkcjonujące automatycznie w odpowiedzi na wydane w tym celu stosowne instrukcje, rejestrowane dla celów późniejszego przetwarzania za pomocą takich urządzeń, rejestrowane w ramach odpowiedniego systemu archiwizacji lub z zamiarem uwzględnienia ich w odpowiednim systemie archiwizacji lub dostępnej bazie.

Ustawa o ochronie danych osobowych z  1998 r. – uchwalone przez parlament ustawy określające zasady wykorzystywania danych, które mają zagwarantować prawną ochronę osobie, której dane dotyczą.

Dane osobowe – dane dotyczące żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na ich podstawie lub na podstawie tych danych lub innych informacji będących w posiadaniu Reed lub mogących wejść w jej posiadanie.

Polityka prywatności – oświadczenie Reed, w którym wyjaśniamy w jaki sposób staramy się chronić prywatność naszych użytkowników.

Proces rekrutacyjny – proces pozyskania zatrudnienia i rekrutowania nowych pracowników oraz stały proces administracyjny uruchamiany z chwilą gdy użytkownik otrzyma pracę lub zakończy rekrutację nowej kadry.

Reed - Reed Executive plc i jej spółki zależne/powiązane.

Wrażliwe dane osobowe – dane osobowe, na które składają się informacje dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego osób, których dane dotyczą, ich poglądów politycznych, przekonań religijnych i innych przekonań o podobnym charakterze, członkowstwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, popełnienia lub rzekomego popełnienia przestępstwa lub jakiegokolwiek postępowania prowadzonego w związku z tym przestępstwem.

Osoby trzecie – spółki i osoby prywatne spoza Reed oraz grupy spółek, której jest częścią.

Użytkownicy – ludzie, którzy korzystają z naszej strony internetowej i rejestrując się na niej, udostępniają nam swoje dane z myślą o zdobyciu pracy lub rekrutacji nowej kadry.