Powrót

Warunki współpracy

v1.1

​Korzystanie ze strony internetowej

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega warunkom przedstawionym poniżej, które podlegają każdorazowej akceptacji w momencie rozpoczęcia jej używania. Termin „Spółka" oznacza Reed Executive PLC, a „Spółki, Spółce, itp." interpretuje się stosownie.
Termin „ty" oznacza osobę, firmę, spółkę lub organizację przeglądającą lub używającą strony internetowej reed.co.uk, a „tobie, itp." interpretuje się stosownie. Termin „Grupa Kapitałowa Reed" oznacza wszystkie podmioty powiązane ze Spółką. Podmiot uważa się za powiązany ze Spółką w przypadku, gdy: (i) jest spółką zależną lub spółką nadrzędną wobec Spółki; (ii) pozostaje pod kontrolą tych samych osób, które kontrolują Spółkę lub jej spółkę nadrzędną; (iii) jest spółką zależną lub spółką nadrzędną dowolnego podmiotu, o którym mowa w (i) lub (ii) powyżej; bądź (iv) należy do tej samej grupy, co podmiot, o którym mowa w (i), (ii) lub (iii) powyżej. Terminy „spółka zależna" i „spółka nadrzędna" posiadają znaczenie nadane im w rozdziale 736 brytyjskiej Ustawy o spółkach z 1985 roku.


Termin „kontrola" posiada znaczenie nadane mu w rozdziale 416 brytyjskiej Ustawy o podatku dochodowym z 1988 roku. Dwie spółki należą do tej samej grupy, jeżeli podlegają jednej spółce dominującej.


Zakłócenia i niedostępność usług


Chociaż Spółka stara się zapewnić utrzymanie jakości niniejszej strony internetowej na wysokim poziomie, a także zapewnić jej nieustanną dostępność, Internet nie stanowi inherentnie stabilnego środka przekazu, a błędy, niedostępność, zakłócenia w świadczeniu usług i opóźnienia mogą wystąpić w każdym czasie. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu takich błędów, niedostępności, zakłóceń lub opóźnień, ani nie przyjmuje jakichkolwiek bieżących obowiązków lub zobowiązań z tytułu prowadzenia strony internetowej (lub jej dowolnej części) bądź świadczenia usług oferowanych na tej stronie. Spółce przysługuje prawo do zmiany opisu niniejszej strony w stosownym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.

1. Linki do innych stron


Niniejsza strona oferuje automatyczne linki do innych stron, które mogą cieszyć się twoim zainteresowaniem. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności lub nie ma żadnych obowiązków z tytułu treści zawartych na tych stronach, których właściciele niekoniecznie są w jakikolwiek sposób, handlowy lub inny, powiązani ze Spółką. Dostęp do każdej takiej strony za pośrednictwem automatycznych linków odbywa się na twoją wyłączną odpowiedzialność.

2. Informacje zawarte na stronie internetowej


Chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność informacji umieszczanych na stronie internetowej, niektóre informacje są dostarczane przez osoby trzecie, a Spółka nie jest w stanie sprawdzić ich dokładności lub kompletności. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieścisłości lub przeoczenia jakichkolwiek informacji przedstawianych na niniejszej stronie lub z tytułu informacji zamieszczonych przez ciebie na stronie internetowej, innego użytkownika strony lub dowolną inną osobę.

3. Korzystanie ze strony internetowej


Korzystanie ze strony internetowej jest dozwolone jedynie w celach zgodnych z prawem na potrzeby poszukiwania zatrudnienia, realizacji ścieżki kariery lub rekrutacji personelu. Jakiekolwiek działania zagrażające bezpieczeństwu strony internetowej lub mające niekorzystny wpływ na informacje umieszczone lub dostępne w jej ramach, są kategorycznie zabronione. W szczególności, między innymi, zabronione jest usiłowanie uzyskania dostępu, wprowadzanie zmian lub usuwanie informacji, do których nie masz autoryzowanego dostępu, a także przyczynianie się do przeciążenia systemu poprzez rozsyłanie spamu lub masowego rozsyłania listów elektronicznych, oraz również podejmowanie działań, stosowanie procedur lub używanie narzędzi lub oprogramowania mających na celu spowodowanie awarii, opóźnienia, szkody lub zakłócenia działania strony internetowej w inny sposób bądź też usiłowanie rozszyfrowania, rozmontowania lub zmodyfikowania jakiegokolwiek oprogramowania, kodu lub informacji zawartych na stronie internetowej.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje umieszczone na stronie internetowej. Twoja odpowiedzialność obejmuje również zapewnienie, aby wszystkie informacje umieszczone na stronie internetowej były prawdziwe, dokładne, aktualne i nie były wprowadzające w błąd lub nie mogły potencjalnie wprowadzać w błąd lub być mylące oraz aby informacje te nie były dyskryminujące, nieprzyzwoite, obraźliwe, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem, nielegalne lub naruszające jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, regulacje, wytyczne lub kodeksy postępowania bądź przepisy prawa autorskiego, prawa do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ponosisz również odpowiedzialność za zapewnienie, aby wszystkie informacje, dane lub pliki, przed ich umieszczeniem na stronie internetowej, były wolne od wirusów lub innych mechanizmów, które mogłyby uszkodzić jakikolwiek system lub dane bądź powodowałyby ich niezgodność z takim systemem lub danymi.
Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich umieszczonych przez ciebie informacji na stronie internetowej, wedle swojego wyłącznego uznania, w każdym czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez konieczności podania przyczyn takiego postępowania.

4. Dostarczane informacje


Spółka i/lub Grupa Kapitałowa Reed będzie wykorzystywać dostarczone przez ciebie informacje (w tym, między innymi, wrażliwe dane osobowe) na potrzeby przeprowadzania procesów rekrutacji i powiązanych czynności administracyjnych. Powyższe obejmuje, przede wszystkim, przetwarzanie i przechowywanie przez Spółkę lub Grupę Kapitałową Reed informacji (w tym, między innymi, wrażliwych danych osobowych) oraz przekazywanie lub udostępnianie online takich informacji potencjalnym pracodawcom i klientom. Informacje o ofertach wolnych miejsc pracy i rekrutacji na nie będą przekazywane kandydatom i mogą bezpośrednio podlegać umieszczeniu na stronie internetowej. Na potrzeby przetwarzania informacji w ramach procesu rekrutacji Spółka korzysta z pomocy osób trzecich. Spółka może zbierać i grupować dostarczane przez ciebie dane w celu lepszego zrozumienia użytkowników strony internetowej jako grupy, co z kolei ma prowadzić do podniesienia jakości oferowanych przez Spółkę usług. Spółka może także udostępniać informacje zbiorowe wybranym osobom trzecim, bez ujawniania poszczególnych nazwisk ani danych pozwalających na identyfikację osób. Niniejszym wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Spółkę i Grupę Kapitałową Reed dostarczonych informacji (w tym, między innymi, wrażliwych danych osobowych) w powyżej opisany sposób.
Należy zauważyć, że wszystkie agencje pracy będące osobami trzecimi wyraziły zgodę na przestrzeganie Warunków, a w przypadku naruszenia ich postanowień, nie będą mogły korzystać z usług Spółki.
Dodatkowe szczegółowe informacje na temat warunków obowiązujących klientów Spółki.
Spółka przetwarza wszelkie dane dostarczone podczas wypełnienia formularzy rejestracyjnych oraz innych formularzy online, a także wszelkie oceny lub szczegółowe dane osobowe dostarczone w trakcie używania strony internetowej, zgodnie z brytyjskimi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności mającej zastosowanie w Spółce.
Przekazywanie informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Osoby trzecie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą mieć dostęp przy pomocy bazy danych reed.co.uk do informacji osobowych zawartych w życiorysach. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku starania się o pracę u pracodawcy spoza EOG. Rejestracja na stronie reed.co.uk i jej używanie są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.

5. Warunki współpracy


Każde oddelegowanie lub objęcie stanowiska pracy, które nastąpiło w wyniku jego prezentacji przez Reed podlega standardowym Warunkom współpracy obowiązującym w stosownym czasie. Wszyscy potencjalni pracodawcy i klienci, dla których Spółka zorganizuje oddelegowania lub objęcia stanowisk pracy otrzymają egzemplarz Warunków współpracy obowiązujący w momencie lub po dokonaniu rejestracji. Używanie strony Freecruitment podlega odrębnym warunkom i postanowieniom.

6. Prawa do materiałów


Prawa do materiałów zawartych na stronie internetowej podlegają ochronie przepisami w zakresie prawa autorskiego, oprogramowania i znaków towarowych. Niniejszym zobowiązujesz się do używania niniejszej strony w sposób niepowodujący naruszenia tych praw. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie można kopiować na użytek prywatny lub domowy, lecz ich kopiowanie na potrzeby handlowe lub biznesowe jest zabronione.
7. Ochrona i hasła
Na potrzeby rejestracji i logowania na niniejszej stronie internetowej konieczne jest używanie nazwy użytkownika i hasła. Wyłączna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe używanie hasła, które powinno być traktowane jako poufne i nie powinno być nikomu ujawniane, spoczywa na użytkownikach strony internetowej. W przypadku, gdy podejrzewasz, że inne osoby weszły w posiadanie używanego przez ciebie hasła lub że może ono zostać użyte w nieupoważniony sposób, należy niezwłoczne poinformować Spółkę. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie nieupoważnione lub nieprawidłowe użycia lub ujawnienia haseł.

8. Rozwiązanie współpracy


Spółce przysługuje prawo do zakończenia rejestracji i/lub odmówienia dostępu do strony internetowej lub jej części (w tym wszelkich usług, dóbr lub informacji dostępnych przy użyciu strony internetowej), w każdym czasie, wedle jej wyłącznego uznania oraz bez konieczności podawania wyjaśnień lub zawiadomień w tym zakresie.

9. Odpowiedzialność


Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (pośrednie lub bezpośrednie) z tytułu niepowodzenia w prowadzonej działalności gospodarczej, utraty przychodów lub zysków, bezproduktywnych nakładów, korupcji lub zniszczenia danych ani za jakiekolwiek innego rodzaju straty pośrednie lub wtórne wynikające z używania strony internetowej, i niniejszym wyłączona zostaje wszelka taka odpowiedzialność wynikającą z kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniechania) lub z innego tytułu. Niniejszym ogranicza się zakres wszystkich oświadczeń, zapewnień i postanowień dotyczących niniejszej strony internetowej i jej używania w maksymalnym stopniu dozwolonym przez przepisy prawa.
Niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie Spółki od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kosztów, wydatków, roszczeń, strat, zobowiązań lub postępowań powstałych w związku z używaniem lub nieprawidłowym korzystaniem ze strony internetowej. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby grożą ci wniesieniem roszczenia lub wniosą takie roszczenie w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, jesteś zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o wystąpieniu takiej sytuacji.

10. Właściwe prawo i jurysdykcja


Używanie niniejszej strony internetowej oraz wszelkie umowy zawarte na skutek jej używania podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z tym prawem będą interpretowane. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych w wyniku lub w związku z używaniem niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek umowy zawartej na skutek jej używania, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
Niektóre dobra lub usługi oferowane w ramach niniejszej strony internetowej mogą być niezgodne z prawem lub w inny sposób zabronione w innych krajach niż Wielka Brytania. W przypadku zamówienia, otrzymania, zakupu lub w inny sposób odniesienia korzyści z używania takich dóbr lub usług, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez ciebie straty w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej, których nie poniósłbyś, gdybyś korzystał z tej strony jako rezydent Wielkiej Brytanii (w tym, w wyniku uniemożliwienia Spółce zajmowania się danym wnioskiem lub zapytaniem na podstawie przepisów prawa, regulacji lub innych zasad obowiązujących w danym kraju).

11. Zmiany w Warunkach i ich nieważność


Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej mogą podlegać zmianom w każdym czasie. Korzystanie ze strony internetowej następujące po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z akceptacją (zmienionych) warunków jej używania.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, taka nieważność pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia, które pozostają w pełni w mocy i są skuteczne.

Główna siedziba:
Reed Specialist Recruitment Ltd
Academy Court
94 Chancery lane, London
WC2A 1DT
Company Number 6903140. Registered in the UK.